Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

START UP START

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Provozovatelem projektu „StartUpStart“ je společnost iq FIRMA s.r.o., se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 02623820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221682 ("StartUpStart"). StartUpStart je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje zákazníkům služby související s využíváním webové platformy za účelem inzerce a propagace začínajících projektů a společností s cílem oslovení potencionálního investora a získání vhodné investice ("Služby" nebo také "Platforma").

  1. Zákazníkem může být buď fyzická, nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele ("Vy", "Zákazník"). Pro účely přesného vymezení pojmu podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ("Občanský zákoník").

  1. Platforma je provozována StartUpStart prostřednictvím webové stránky umístněné na internetové adrese www.startupstart.cz ("Webová stránka").

  1. Tyto obchodní podmínky ("Obchodní podmínky") v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi StartUpStart a Zákazníkem prostřednictvím Webové stránky za účelem poskytování Služeb ("Smlouva"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání Webové stránky, Služeb a dalších souvisejících právních vztahů.

  1. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Zákazníkovi je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

  1. Znění Obchodních podmínek může StartUpStart přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Zákazníkovi oznámeny prostřednictvím e-mailu, zveřejněním na uživatelském účtu, nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládá právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 1. uživatelský účet

  1. Na základě Vaší registrace učiněné na Webové stránce můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete využívat Služby v rozsahu Vámi zvoleného předplatného ("Uživatelský účet").

  1. Při registraci na Webové stránce za účelem využívání Platformy jste povinni uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v Uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Veškeré uvedené údaje jsou společností StartUpStart považovány za správné a pravdivé.

  1. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem a SSL šifrováním..

  1. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

  1. StartUpStart může Uživatelský účet okamžitě zrušit bez předchozího upozornění, a to buď v případě, kdy ho Zákazník nevyužívá déle než 1 rok, nebo v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

  1. Berete dále na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení StartUpStart či třetích osob podílejících se na funkcionalitě a správě Služeb (včetně, avšak ne výlučně, Webové stránky, Služeb, serverů, domén atd).

 1. smlouva

  1. Webová stránka obsahuje úplný výčet nabízených Služeb včetně uvedených cen.

  1. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků. Nabídka Služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost StartUpStart uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky a ceny Služeb umístěné na Webové stránce jsou nezávazné a StartUpStart není povinna ohledně těchto Služeb Smlouvu uzavřít.

  1. Nejste oprávněni využívat Služby ani akceptovat tyto Obchodní podmínky, pokud (i) nesplňujete-li zákonné podmínky nutné pro uzavření závazné smlouvy se společností StartUpStart, (ii) při uzavírání smlouvy jménem určité entity nejste oprávněni tuto entitu za uvedených podmínek smluvně zavazovat, nebo (iii) máte jakožto fyzická nebo právnická osoba podle práva České republiky nebo jiných zemí, včetně země, ve které sídlíte nebo ze které Služby využíváte, zákaz takovéto Služby využívat.

  1. Za účelem užívání Služeb musí Zákazník poskytnout souhlas s těmito Obchodními podmínkami, jinak nebude oprávněn Služby využívat.

  1. Smlouva mezi stranami vzniká buď (i) registrací Zákazníka v uživatelském rozhraní společnosti StartUpStart, (ii) provedením platby za Služby, nebo (iii) samotným využíváním Služeb. Zákazník tímto potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v době uzavření Smlouvy. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou až do jejího ukončení buď Vámi nebo společností StartUpStart v souladu s čl. 6 těchto Obchodních podmínek.

  1. Berete tímto na vědomí, že StartUpStart není povinna s Vámi Smlouvu uzavřít, a to zejména pokud jste Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) dříve porušili.

  1. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. na internet apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Zákazníka. Tyto náklady si Zákazník hradí sám.

  1. Bere tímto na vědomí, že mohou nastat zvláštní případy (zpravidla stranami nepředvídané, nechtěné, či náhodné okolnosti), kdy k uzavření Smlouvy nedojde. Půjde např. o případy, kdy dojde k uzavření Smlouvy za podmínek nebo za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému StartUpStart.

 1. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, HESLA A ZABEZPEČENÍ

  1. Při využívání Služeb berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že:

   1. budete využívat Služby pouze v souladu s platnými právními předpisy v předmětné jurisdikci (včetně veškerých právních předpisů upravujících vývoz dat a softwaru z a do Evropské unie, Spojených států či jiných zemí), obchodními zvyklostmi, těmito Obchodními podmínkami či jinými použitelnými podmínkami;

   1. nebudete vykonávat činnost, která by ovlivňovala, zneužívala či narušovala Služby jakýmkoliv způsobem (nebo související servery a sítě);

   1. nebudete za jakýmkoliv účelem reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, pře prodávat nebo obchodovat se Službami.

   1. budete zachovávat mlčenlivost o veškerých heslech a přístupových údajích týkajících se Uživatelského účtu.

   1. nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity učiněné na Vašem Uživatelském účtu a/nebo v souvislosti s Vaším užíváním Služeb (včetně jakéhokoliv obsahu, který vytvoříte, přenesete nebo zobrazíte při užívání Služeb);

   1. odškodníte StartUpStart od veškerých nároků a závazků, nákladů řízení, škod a výdajů, které StartUpStart vzniknou nebo budou zaplaceny v důsledku nebo v souvislosti s Vaším porušením práv duševního vlastnictví či obdobných práv kterékoli třetí strany.

  1. Zabezpečení Služeb je zajištěno prostřednictvím zavedení a udržování odpovídajících technických a organizačních opatření, systémů vnitřních kontrol a prostředků ochrany informačních technologií. Ty mohou zahrnovat včetně, avšak ne výlučně, software a antivirovou ochranu zařízení, ověřovacích procesů, průpravu a omezená přístupová práva zaměstnanců, pravidelné zálohování, obnovení dat a řízení procesních incidentů, šifrování, omezení při ukládání, dispozici s a/nebo likvidaci dat atd.

 1. Platební podmínky

  1. Aktuální ceny platné pro účely poskytování Služeb jsou zveřejněny na www.startupstart.cz a využíváním Služeb v daném okamžiku souhlasíte s cenami uveřejněnými k tomuto časovému okamžiku ("Kupní cena").

  1. Pokud se zaregistrujete pro účely využívání Služeb on-line, souhlasíte s tím, že Vám bude Kupní cena účtována pravidelně v souladu s platebními podmínkami uvedenými při podání objednávky.

  1. Dále berete výslovně na vědomí a souhlasíte s tím, že se počáteční Kupní cena za Služby se může změnit, pokud zvýšíte nebo změníte své předplatné za Služby.

  1. Kupní cenu a případné náklady spojené s poskytováním Služeb dle Smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:

   1. platební kartou a dalšími metodami, které zajišťuje platební brána GoPay.

   1. bankovním převodem na účet StartUpStart č. 107-6559980297/0100, vedený u Komeřní Banky.

  1. Zákazník je povinen Kupní cenu za využívání Služeb v rámci příslušného předplatného hradit průběžně předem ("pay as you go"), a to v plné výši vždy pro nadcházející zvolené časové období (např. měsíčně nebo půročně), ještě před započetím využívání Služeb v daném časovém období. Kupní cena pro nadcházející zvolené časové období v rámci příslušného předplatného je splatná okamžikem uzavření Smlouvy a Zákazník je oprávněn Služby využívat až po úplném zaplacení Kupní ceny vztahující se k danému časovému období.

  1. Jakékoli změny ve výši předplatného nastávají s okamžitou účinností, přičemž od okamžiku změny začíná příslušné časové období běžet znovu od počátku za podmínek nového předplatného. Jakékoliv přeplatky Zákazníka budou započteny na Kupní cenu nového přeplatného a, nebude-li je z jakéhokoliv důvodu započtení možné, budou Zákazníkovi vráceny v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

  1. Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

  1. Akční ceny platí po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny služeb nelze vzájemně kombinovat.

  1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví StartUpStart ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu ("Faktura"). Fakturu vystaví StartUpStart Zákazníkovi po uhrazení Kupní ceny Služeb a zašle ji v elektronické podobě na e-mail Zákazníka.

 1. UKONČENÍ

  1. Vy i společnost StartUpStart můžete Smlouvu a využívání Služeb bez předchozího upozornění nebo výpovědi ukončit, a to i bez udání důvodu a s okamžitou účinností, není-li ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. Chcete-li ukončit smlouvu, můžete tak jednoduše učinit přerušením užívání Služeb prostřednictvím odeslání požadavku na zrušení a smazání Vašeho Uživatelského účtu.

  1. Bez ohledu na výše uvedené, využíváte-li placených Služeb, může být Smlouva ukončena ze strany společnosti StartUpStart pouze zasláním Vám písemné výpovědi s 30 denní výpovědní lhůtou, pokud (i) jakkoliv porušíte Smlouvu nebo tyto Obchodní podmínky (v případně podstatného porušení smlouvy je však StartUpStart oprávněna od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností), (ii) StartUpStart je tak povinna učinit ze zákona na základě platných právních předpisů, (iii) StartUpStart není schopna Vám Služby poskytovat z důvodu vnějších příčin, které jsou mimo její kontrolu, (iv) jde o ukončení poskytování Služeb společností StartUpStart, nebo (v) není poskytování Služeb Vám pro společnost StartUpStart z jejího pohledu ekonomicky udržitelné. K ukončení Smlouvy dojde uplynutím výpovědní doby, která začíná běžet v den následující po dni, ve kerém výpověď došla druhé smluvní straně.

  1. Veškerá ustanovení této Smlouvy, která mají s ohledem na svou povahou trvat i po jejím ukončení budou trvat i po jejím ukončení, včetně, avšak ne výlučně, prohlášení o vyloučení záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.

  1. V případě ukončení se závazek ruší ke dni ukončení Smlouvy a strany si k tomuto dni ponechají veškeré vzájemné dosavadní plnění. Ustanovení § 2004 odst. 1. Občanského zákoníku se neužije.

  1. Vznikne-li v případě ukončení Smlouvy, nebo v jakémkoliv jiném případě dle těchto Obchodních podmínek, Zákazníkovi nárok na vrácení peněžních prostředků, vrátí je v příslušné výši StartUpStart Zákazníkovi do čtrnácti (14) dnů od ukončení Smlouvy, nebo ode dne vzniku příslušné události vedoucí ke vzniku tohoto nároku, na účet určený Zákazníkem. StartUpStart je rovněž oprávněna vrátit peněžní prostředky Zákazníkovi i jiným způsobem a za jiných podmínek, pokud s tím Zákazník bude souhlasit.

 1. ochrana osobních údajů

  1. Vámi poskytnuté osobní údaje se řídí těmito Obchodními podmínkami, jakož i zásadami používání dat, které jsou k dispozici na adrese www.startupstart.cz/kontakt a odkazem tvoří nedílnou součást Smlouvy ("Zásady používání dat"). Používáním Služeb zároveň souhlasíte s uvedenými Zásadami používání dat.

  1. Ochrana Vašich osobních údajů je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti StartUpStart pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a pro účely poskytování Služeb (více informací o shromažďování a užívání osobních údajů naleznete v našich Zásadách používání dat). Tento souhlas poskytujete na dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a to až do případného vyjádření písemného nesouhlasu s tímto zpracováním společnosti StartUpStart. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to buď e-mailem na adrese kontakt@startupstart.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: 702520252

  1. Zpracovávanými osobními údaji Zákazníka jsou zejména: jméno a příjmení, název, adresa, e-mail, telefonní číslo a ičo ("Osobní údaje").

  1. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat StartUpStart o jakýchkoliv jejich změnách.

  1. Zákazník má právo na přístup k Osobním údajům, jakož i na jejich opravu, doplnění, blokování, odstranění apod. (včetně jakýchkoliv dalších zákonných práv) a to bezplatně na e-mailové adrese kontakt@startupstart.cz

  1. Osobní údaje Zákazníků jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům nebo zpracování s ohledem na aktuální technologické možnosti a dobrou praxi v daném oboru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. StartUpStart nepředává Osobní údaje Zákazníků žádné třetí osobě, s výjimkou našich poskytovatelů serverových služeb, zprostředkovatelů platebních služeb a/nebo umožní-li nebo vyžaduje-li tak zákon, je-li to nutné za účelem ochrany práv společnosti StartUpStart, předcházení podvodům nebo bezprostředně hrozících nebezpečí, nebo zajištění bezpečnosti našich Služeb, přičemž Osobní údaje budou v takovýchto případech poskytnuty pouze v minimálním nezbytném v rozsahu. StartUpStart může rovněž pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů Zákazníka.


  1. Souhlasíte s tím, že Vás můžeme přímo kontaktovat prostřednictvím kterýchkoliv komunikačních prostředků, pro které jste nám poskytli kontaktní údaje, za účelem poskytnutí informací souvisejících se Službami nebo podnikem StartUpStart (např. marketingových informací o nových produktech, službách, akcích, nebo nadcházejících událostech, setkáních či konferencích), o kterých jsme přesvědčení, že by mohly být zajímavé pro Vás nebo Vaší organizaci.

  1. Poskytnutím jakýchkoliv dat a údajů, včetně Osobních údajů, tímto zároveň prohlašujete, že máte veškerá potřebná oprávnění, souhlasy či registrace nutné k jejich poskytnutí.

  1. Souhlasíte s tím, že společností StartUpStart může být užíván sledovací software, který bude schopen automaticky zaznamenávat určité informace v průběhu Vaší návštěvy Webové stránky nebo užívání Služeb včetně, avšak ne výlučně, Vaší IP adresy, URL, názvu hostitele, typu zařízení a platformy, rozlišení obrazovky, umístění a časového pásma, typu prohlížeče a jazyka, data a času Vaší návštěvy Webové stránky nebo užívání Služeb. Toto je pro účely interních statistik a analýz využívání Služeb a zajištění jejich průběžného zlepšování.

  1. Souhlasíte s tím, že společnost StartUpStart může využívat souhrnná a anonymizovaná (individuálně neidentifikovatelná) data, poskytnutá Vámi nebo získaná společností StartUpStart v souvislosti s Vaším užíváním Webové stránky a/nebo Služeb, pro své vlastní analytické, statistické, nebo auditní účely, jakož i pro účely provádění produktových či tržních průzkumů. Jedná se o data a informace, které neumožňují identifikaci jakékoliv konkrétní osoby.

  1. Souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na Vašem zařízení, které jsou používány za účelem vyšší kvality Služeb. Souhlas poskytnutý dle předchozí věty můžete kdykoliv odvolat, nicméně může se stát, že v takovém případě nebudete moci užívat Webovou stránku nebo naše Služby (nebude-li možné Služby poskytovat a závazky StartUpStart ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies).
 1. práva duševního vlastnictví

  1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost StartUpStart (nebo poskytovatelé licence společnosti StartUpStart) vlastní veškerá práva, tituly a podíly ve Službách a ke Službám, včetně jakýchkoliv práv důševního vlastnictví, která spočívají v a vztahují se ke Službám (bez ohledu na to, zda jsou tato práva registrována či nikoliv či kde na světě tato práva existují). Berete dále na vědomí, že Služby mohou obsahovat informace, které budou označeny společností StartUpStart jako důvěrné a takovéto informace nebudete zpřístupňovat bez jejího předchozího písemného souhlasu.

  1. Nebude-li písemně ujednáno jinak se společností StartUpStart nebo zde výslovně uvedeno, nic v těchto Obchodních podmínkách Vás neopravňuje užívat práv duševního vlastnictví společnosti StartUpStart (nebo poskytovatelů licencí společnosti StartUpStart) včetně, avšak ne výlučně, obchodních jmen, ochranných známek, služebních značek, log, doménových jmen, a/nebo jakýchkoliv jiných distiktívních charakteristických rysů značky společnosti StartUpStart.

  1. Software a technologie, na kterých jsou Služby založeny nebo s nimiž souvisí, jsou výlučným majetkem společnosti StartUpStart. Nemůžete (a nejste oprávněni ani nikomu jinému umožnit) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, provádět zpětné inženýrství, rozebírat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Platformy nebo některé její části, není-li to výslovně povoleno nebo vyžadováno zákonem, nebo pokud jste k tomu byli písemnou formou výslovně zmocněni společností StartUpStart. Zároveň nesmíte zpřístupňovat a/nebo využívat Služby ani příslušný software za účelem vytvoření obdobného či konkurenčního produktu.

 1. LICENCE od STARTUPSTART

  1. StartUpStart Vám poskytuje celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci pro přístup a využívání Služeb na základě předplatného, pouze po dobu trvání a v rozsahu určeném Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Tato licence je poskytována pouze za účelem umožnit Vám využívat Služby v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

  1. Nedala-li Vám k tomu společnost StartUpStart svůj výslovný písemný souhlas, nemůžete práva poskytnutá v souladu s tímto článkem jakýmkoliv způsobem postoupit (nebo podlicencovat), zastavit, prodat, nebo jinak převést, a to ani z části.

 1. LICENCE K OBSAHU poskytnutému ZÁKAZNÍKEM

  1. Zpřístupněním, odesláním nebo zobrazením jakéhokoliv Vašeho obsahu prostřednictvím Webových stránek a/nebo Uživatelského účtu tímto udělujete StartUpStart celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k jeho reprodukci, změnám, uzpůsobování a zveřejňování, a to výlučně za účelem zobrazování, distribuce, zlepšování a propagace Služeb vůči Vám.


 1. OBSAH POSKYTNUTý třetími stranami

  1. Neneseme jakoukoliv odpovědnost ani neručíme za jakýkoliv obsah poskytnutý třetími stranami, včetně např. našich inzerentů či dodavatelů. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah poskytnutý prostřednictvím Platformy nebo obsažený na Webových stránkách, který je mimo naši kontrolu a nejsme jej schopni jakýmkoli způsobem ovlivnit. Nejsme povinni provádět předchozí kontrolu tohoto obsahu poskytnutého třetími stranami a vyhrazujeme si právo obsah z jakéhokoli důvodu odstranit, nejsme však odpovědni za jakákoliv selhání či zpoždění týkající se jeho odstraňění.

  1. Berete na vědomí, že obsah prezentovaný Vám jako součást Služeb může být chráněn právy duševního vlastnictví nebo obdobnými právy třetích stran a může také obsahovat citlivé či osobní údaje. Je výhradně Vaší odpovědností přijmout nezbytná opatření pro to, aby nedošlo k porušení jakéhokoli z těchto práv třetích osob. V případě Vašeho porušení jakýchkoliv práv třetích osob v souvislosti s užíváním Služeb nenese společnost StartUpStart jakoukoliv odpovědnost.

 1. VYLOUČENÍ ZÁRUK

  1. Služby jsou poskytovány "tak jak jsou" a společnost StartUpStart nebo její poskytovatelé licencí Vám ve vztahu ke Službám neposkytují jakékoliv záruky.

  1. Zejména společnost StartUpStart nebo její poskytovatelé licencí vůči Vám neprohlašují ani Vám nezaručují, že (A) užívání Služeb bude splňovat Vaše požadavky; (B) užívání Služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečené a/nebo prosté veškerých chyb či opomenutí; (C) jakékoli informace získané Vámi v důsledku užívání Služeb budou správné a/nebo spolehlivé; a (D) vady v provozu či funkcionalitě jakéhokoliv softwaru používaného k poskytování Služeb budou opraveny.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. Nic v těchto Obchodních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti StartUpStart za ztráty, kterých se nelze platně vzdát nebo je omezit v souladu s platnými právními předpisy.

  1. V maximálním MOŽNÉM rozsahu POVOLENÉM PLATNÝMI právními předpisy, bez ohledu na právní základ NÁROKU, SPOLEČNOST STARTUPSTART NEBUDE ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, AVŠAK NE VÝLUČNĚ, ZVLÁŠTNÍCH, náhodnÝCH, nebo následnÝCH škod JAKÉHOKOLIV typu (VČETNĚ, AVŠAK NE VÝLUČNĚ, nákladů právního zastoupení), ZA ŠKODY VE FORMĚ UŠLÉHO ZISKU ČI VÝNOSŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ nebo ztráty JAKÉKOLIV obchodní informace kvůli, vyplývající z, nebo v souvislosti se službami, tĚMIto OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, souvisejícíMI materiály, NEBO JAKÝMKOLIV NEPLNĚNÍM ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI STARTUPSTART.

  1. Nepřímé a následné ztráty budou zahrnovat včetně, avšak ne výlučně, (i) veškerý ušlý zisk (ať už vzniklý přímo či nepřímo), ztrátu dobrého jména či obchodní pověsti, nebo jakoukoli ztrátu dat, která Vám vznikne; (ii) ztrátu nebo poškození, která Vám může vzniknout v důsledku (a) jakéhokoliv spoléhání se na úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy, nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu nebo transakce uskutečněné mezi vámi a inzerentem, jehož reklama se objeví v rámci poskytovaných Služeb; (b) případných změn, které může společnost StartUpStart u Služeb uskutečnit, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služeb (nebo kterékoliv části Služeb); (c) vymazání, poškození, nebo selhání při ukládání jakéhokoli obsahu a dalších informací nebo dat uchovávaných nebo přenášených skrze či prostřednictvím Vašeho užívání Služeb; (d) neposkytnutím přesných uživatelských informací společnosti StartUpStart; (e) Vaší neschopnosti udržet Vaše hesla či informace týkající se Uživatelského účtu v tajnosti a v bezpečí; nebo (f) Vaší neschopnosti plnit jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z nebo v souvislosti s platnými právními předpisy, Smlouvou a/nebo těmito Obchodními podmínkami.

  1. Výše uvedená omezení odpovědnosti společnosti StartUpStart vůči Vám se uplatní bez ohledu na to, zda společnost StartUpStart si byla nebo měla být vědoma možnosti vzniku takovýchto ztrát.

  1. Odpovědnost společnosti StartUpStart za škody, které Vám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti se Službami, bude omezena na přímé škody do maximální výše celkové částky, kterou jste společnosti StartUpStart zaplatili za Služby v průběhu posledních tří (3) měsíců. Vy i společnost StartUpStart souhlasíte s tím, že takovéto omezení odpovědnosti reflektuje škodu, kterou lze rozumně předvídat v době uzavření této Smlouvy mezi Vámi a společností StartUpStart, s přihlédnutím ke všem okolnostem, které strany věděly nebo měly vědět při vynaložení náležité péče a která může vzniknout v důsledku porušení povinností společnosti StartUpStart vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

 1. ODŠKODNĚNÍ

  1. Výslovně souhlasíte s odškodněním společnosti StartUpStart a jejích orgánů, zaměstnanců, ředitelů a zprostředkovatelů za jakékoliv ztráty, škody, náklady, včetně nákladů právního zastoupení, práva, nároky, postupy jakéhokoliv druhu a zranění (včetně úmrtí), vyplývající z nebo v souvislosti s Vaším užíváním Služeb, jakékoliv relevantního obsahu, Vaším porušením Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek, nebo Vaším porušením kterýchkoli práv třetích osob.

 1. Doručování

  1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence související se Smlouvou druhé smluvní straně doručena písemně (např. e-mailem, osobně nebo doporučeně poštou apod.).

  1. Zákazníkovi bude doručováno na e-mailovou adresu nebo na adresu pro doručování uvedenou na jeho Uživatelském účtu.

  1. Kontaktní údaje StartUpStart

adresa pro doručování: Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: kontakt@startupstart.cz telefon: 702520252

 1. záverečná ustanovení

  1. Vztahy a případné spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

  1. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  1. StartUpStart je oprávněna k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost StartUpStart nepodléhá žádnému dalšímu povolení.

  1. Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz.

  1. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

  1. StartUpStart není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  1. Zákazník tímto výslovně souhlasí s poskytnutím StartUpStart svolení k užívání a zveřejňování svého jméno nebo názvu a loga pro účely referencí (pouze v souvislosti s marketingem a propagací Služeb společnosti StartUpStart).

  1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

  1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.10


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používaním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používaním souboru cookie. Více informací
OK